Ccompe sex videos


Mii T*, id- cft, Conimunionc, fiue Mif Ta Gratiarum tdio- nis. Miflas facrificij tradatibus in ftu-;- dioforum gratiani^ "* ' . BEL iuftns, Abraha Pa- triarcha, & Mekhiie — dech fum- nius I^acerdos cur no- minentur, in nona Ca- uonis partc . fccr.d Ulin baptizandi^ncc quandoba- ptizat , requmtur intentio ; futftctt enim virtuahs: idcft, quod prius uolucrit baptizarc.li- «t tunc quando bapti Mt,cogitet de impcrtiiicn «bus. a eft Abbas ^^^y^ cota integra cum apritudinemanuu, qu« ibid cxtcnfionem manuum crucifixi Domini apt S dcpingft in anteriorem , &poftcriorem partetn qdod^imodo diuiditunfignum cftantiquarec* clcfix, .1 Tra Satusfieundm. & hoc cft id plus, £cclefiafecunduvfum Romanar£ccle(ise quin- quc coloribus vticonfueuit , videlicet, albojru- bco,viridi,vio Iaceo^iiigro , Dc quibus omni- bus/ecjuentes Innoceniium,ac alios, Deo faucn te,ad plenum dicemus : quamuis harc ctiam in Rubrica Hi Ssl^s latiuspatebu At. [ 16 Induntentis albis quibus in diebms vtatur Eakfia. Itcra vtatur albic vcftibus tn Cxna Domini Jtem in Sabbato £ui quia Ec- clefiavirgineonominenuncupatur: iuxta illud: Difpondi cnim uos vniviro virginem caftaoi cxhibere Chrifto . centium»Chri(li vi^ftoriam (]gni6cat Vndeom- » 5.11.^ nes Crucis in altuiti /cmper diriguntur ; pro- «ift-Mi C p ter uod vic^riay & triumphus Chrifti Ggni* ficatur. Cruxquoque fupcr Altari ponenda eft, & Ximoi W ^ uide totlit baiulus Crucis^in quo recolitur, quia ^ Crucem dc Chrif H humcris fublatam tuiit Si- ^ . ivut L$ ^ Crux cur inter duo Candelahra collocetur. braconftitnta,ad fignificandum gaudiumduo- rum populorum de Chriflinatiuiutc lartantiu^ uideitcet Iudaid9& Ccntilis. omni populo,quia natuseft uobis hodie Saluator,qiiicft Chriftus Dominus in ciuitate Dauid. Iuminare Hie- rufalem,quia uenit lumcn tuum, & gtoria domi- Iphcf. Adpopulum Gentilcm dicit ^ Apoftolus:£ratisaliquando tencbr^^nuncautc ^uxin Domino. loo- Irem Candelabrum cxtcrius illuminas eft opus bonim , quod alios per bonum cxcmplum accendit,de cjuodiciiur, Ncmo acccnditluccrna Luc.f. Archidiacom omnino fcquar,quiadilucidior profcaouidctur cartcris: falua tamcn femper rcueremia Domim Pape Innoccntij,cuius quidem diuifionem , a le f a6tam fcmper ampkaercr, nili ab initio hoc o- pufculum in fex Tradatus fccandumiam ftatuil- fcm. uel torto nafo,(i frado pcdc,li ma jiu lilippus.halbugincm habens in oculo, li iu- gem (cabicm, (i impetiginem in corpore , fi gib- bus eritj Qu£ omnia iint nobis uti fupradidoru peroratio, Si.iamemultoplurauisdeiftis uiderc al Tume "ibi clucidationcm, quam feci in Hyrano^ qui incipit. Intentio Sacerdotls cekbraturi qufnam effe dcbeat circa con Jecrati Gncm panis y ciruiniincorpus Chrifli. loana/ i Hoc nouifsimo loco omifsis ijs , quar DJoan- Tur. ncs a Turre cremata dicit in cap.oportct,de con- Gabricl. Albisautcmlndumentiscclcbraturus Saccr-» dos vtatur in Natiuitatc Domini vfqiic ad oi£ia- uam Epiphania: uic Iufuic,exccptis Jcftis Marty- rum,qua Einfracamvcniunt. Hinceft,qu6d Angelus dixit pafto ribus^nnuncio vobis gaudiu ma gnum, quod lac2. fo Uus: Tabemdculumin^ltariyin quofcruatur fan Sliffi^ mum Chrilii corpus,& hojtia confecratx quidnotet. % Quareomif (is multisaais diuerforum Theologorum,& C* noniftarum diuifionibus,hanc D. Accedens Saccrdos ad Al- tarequid nouu quarlh 45.iradt.i. - Zi Aco Jythi cum Thuribulo, & I ncenfo cur pr^cedat Diacqnum dicturu Euan . Adtio gratiarum quid fit, quid oratio, poitulatio, i : U obfecratio.Sacerdotibus omnibu Sy& Deiminijlris nonfolum rtiles^ yerum ctiam neccjjarix. Vndc Da- uid; Beati quorum rcmifla: funtiniquitatcs , & quorum tc^ funt pcccata. ftri6tum,longifsime diftans a tunicis pelliceis, ijuaidc mortuis animalibus fiunt, quibus polt pcccatum ucftitus cft Adam , utpotc niliil mor- tis habcns, fed tota candida nouam uitam , con- i3er(ationcmc]UCCtiam faccrdotij eius,quam do- cuit,& in baptifmo dcbaptifmo furgcn tcs,cingamuslumbosin vcritate,& totapriftino rum peccatorum turpitudo celctur . Jrrs ; tilij; impriniis glouam «f C^A^i^^^r V^Wf fru Bus paries , non Jofumpoft hdhc vitam , cum m jummi honi contemplatione poptus continuo ac fempiterno duo Jruens ; Jed etiam .


Ccompe sex videos comments


  • Mom Sex Video profil de paulette60

    paulette60

    Top notch mom sex videos with tons of mind blowing action, horny moms sucking and fucking in extreme modes usually with younger males in mood for sex…
  • VIDEOS DE SEXO Gratis Sexo Suave y Fuerte XXX MrVPG profil de paulette60

    paulette60

    Los mejores VIDEOS DE SEXO para móvil, tablet y ordenador. Mr Videos Porno Gratis XXX es tu tube de Sexo fuerte y porno suave en español en HD…